Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΔημόσιοΝέο Νομοσχέδιο ΑΣΕΠ - επαναφορά γραπτών διαγωνισμών

Νέο Νομοσχέδιο ΑΣΕΠ – επαναφορά γραπτών διαγωνισμών

Αλλαγές στον ΑΣΕΠ με βάση το νέο Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για προσλήψεις Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ και τίτλο “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)”.

Το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Βουλή για το 2021 για προσλήψεις στο δημόσιο προβλέπει ότι η διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού θα είναι ενιαία για όλους τους υποψήφιους, υποχρεωτική και θα διεξάγεται μία φορά ανά δύο χρόνια ενώ θα υπάρχει και ατομική συνέντευξη για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό.

Επιπλέον οι εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται πλέον «ηλεκτρονικά», αφού το Νομοσχέδιο αναφέρει«όταν η γραπτή εξέταση γίνεται µε τη µμέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται µε χρήση μέσων ψηφιακής τεχνολογίας».

Ο πρώτος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ με το νέο Νομοσχέδιο αναμένεται να γίνει την άνοιξη του 2022. 

Αλλαγές όμως έρχονται και στις προσλήψεις στο δημόσιο με προκηρύξεις για την επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας. Στην περίπτωση αυτή μοριοδοτείται η γνώση ξένων γλωσσών και η εργασιακή εμπειρία.

Τι αλλάζει στους γραπτούς διαγωνισμούς

Οι εξετάσεις

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. θα περιλαμβάνει: α) εξέταση γνώσεωνβ) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλόλητας των προσόντων των υποψηφίων ή της εμπειρίας τους για την υπό πλήρωση θέση. Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες µμπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων

Βαθμολόγηση υποψηφίων 

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται µε τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

 • εξέταση γνώσεων: 50%,
 • δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε µία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.

Μοριοδότηση πτυχίων, ξένης γλώσσας και εμπειρίας

Στο νέο Νομοσχέδιο αυξάνεται η μοριοδότηση για Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά καθώς και για τη γνώση ξένης γλώσσας. Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως: 

 • Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη
 • Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης
 • Κατά µία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
 • Κατά µία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας.
  Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο παράρτημά γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται µε μισή (0,5) µμονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.
 • Βάσει εμπειρίας ως εξής:
  α) Κατά µία (1) µμονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
  β) Κατά δύο (2) µμονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.
  γ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
  δ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
  ε) Κατά πέντε (5) µμονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Στο σύνολο των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα προσλαμβάνονται σε κάθε προκήρυξη οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες υποψηφίων: 

 • Σε ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
 • Σε ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) καλύπτεται από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών.
 • Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων µε αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομά έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). 
 • Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από τους ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α΄ 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί μια δεκαετία.
 • Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) καλύπτεται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της Χώρας, στον οποίον έχουν µμετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.
 • Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) καλύπτεται από τέκνα όσων έλαβαν µέαρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α΄ 115), τα τέκνα µελών των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση
 • Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) καλύπτεται από τέκνα αναπήρων και τραυματιών πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσων κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας, τα τέκνα θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολέμου άμαχου πληθυσμού, τέκνα αναπήρων ειρηνικής περιόδου, τέκνα και επιζώντες συζύγους των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

Τι αλλάζει την επιλογή προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας

Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται:

 1. Οι θέσεις μόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για άτομά µε αναπηρίες 
 2. Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας Υ.Ε. και
 3. Θέσεις των λοιπών κατηγοριών που καθορίζονται µε Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου

Κριτήρια επιλογής προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας

Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

Τίτλοι σπουδών

 • Τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα µε την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθµη κλίμακα µε δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες µε τον αριθμό εξήντα (60).
 • Για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε., δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τομέα: εκατό (100) μονάδες.
 • Για την κατηγορία Δ.Ε., δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές µε το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (επιπέδου) µε τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα µε την προκήρυξη: εκατόν δέκα (110) μονάδες.
 • Μόνο για τις κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε.:
  α. διδακτορικό δίπλωμά σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα µε την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών: τετρακόσιες (400) μονάδες,
  β. αυτοτελής µμεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη: εκατό ογδόντα (180) μονάδες,
  γ. ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master): ενενήντα (90) μονάδες. 

Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης:

 • Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

Γνώση ξένης γλώσσας

 • Για άριστη γνώση: ενενήντα (90) μονάδες,
 • για πολύ καλή γνώση: εξήντα (60) μονάδες,
 • για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες.

Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ