Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕυρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔΠροσλήψεις 23 ατόμων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με συμβάσεις μίσθωσης έργου

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με συμβάσεις μίσθωσης έργου

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνει τη σύναψη είκοσι τριών (23) συμβάσεων μίσθωσης έργου. Πρόκειται για δύο διαφορετικές προκηρύξεις, με τις οποίες έχει προκηρύξει τις ανωτέρω θέσεις το Ίδρυμα.

Η πρώτη αφορά την πρόσληψη 6 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383. Η δεύτερη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 17 ατόμων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ .

Να σημειωθεί πως η τελική προθεσμία αιτήσεων και στις δύο προκηρύξεις έχει οριστεί η Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021.

Για την κάλυψη αναγκών διοικητικής υποστήριξης

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου είναι η παροχή διοικητικής-διαχειριστικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/ Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070383 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 (εφεξής «Πρόγραμμα») και συμπεριλαμβάνει τα εξής:

 1. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, των σχετικών χρονικών και λοιπών ποσοτικών και ποιοτικών όρων και διαρκής μέριμνα για την προσήκουσα τήρησή τους.
 2. Παρακολούθηση και έλεγχο φακέλων υποψηφιότητας (αιτήσεις, δικαιολογητικά) καθώς και των φακέλων υποτρόφων (συμβάσεις υποτροφίας, παραδοτέα, πληρωμές κ.λπ.)
 3. Υποστήριξη υποτρόφων και επικοινωνία με τις Γραμματείες ή άλλα αρμόδια όργανα Τμημάτων/Σχολών όπου φοιτούν οι υπότροφοι.
 4. Σύνταξη και επεξεργασία των κατά περίπτωση απαιτούμενων σχεδίων εγγράφων για την υλοποίηση του Προγράμματος.
 5. Συγκέντρωση και τήρηση του κατά περίπτωση απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού.
 6. Διενέργεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ορθής και εμπρόθεσμης υλοποίησης του Προγράμματος.
 7. Ενημέρωση-καταχώριση στοιχείων υποτροφιών (υποτρόφων και υποψηφίων υποτρόφων) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Ι.Κ.Υ., από την φάση υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση της υποτροφίας και των σχετικών προγραμμάτων υποτροφιών.
 8. Καταχώριση εγγράφων, δικαιολογητικών κ.λπ., τακτοποίηση φακέλων, αρχειοθέτηση κ.τ.λ.
 9. Οποιοδήποτε άλλο συναφές έργο ανατεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αντίστοιχη σύμβαση έργου με το Ι.Κ.Υ. (εφεξής «Σύμβαση»).

Tο έργο θα εκτελείται στις εγκαταστάσεις του Ι.Κ.Υ., σε ώρες που θα καθορίζονται από το Ι.Κ.Υ. και η διάρκεια των συμβάσεων είναι έξι (6) μήνες.

Ο προϋπολογισμός για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανά εξωτερικό συνεργάτη, ανέρχεται συνολικά σε δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€ 2.250,00) συμπεριλαμβανομένου τυχόν Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών (μεικτό ποσό) ανά άνθρωπο/μήνα.

Για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Το έργο υλοποιείται κατόπιν σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης και σε κάθε περίπτωση εντός της διάρκειας των συμβάσεων που θα συνάπτει το Ι.Κ.Υ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ .

Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής, διοικητικής και επιχειρησιακής διαχείρισης σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των δράσεων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+. Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, οι εργασίες του θα αφορούν σε:

 • Έλεγχο επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων και αξιολόγηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων φορέων
 • Διενέργεια ελέγχων για την επαλήθευση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης των σχεδίων
 • Σύνταξη και επιμέλεια οδηγιών και εγγράφων όπως υπαγορεύουν εκάστοτε υποδείξεις της ΕΕ και οι απαιτήσεις από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι απαραίτητη για την έγκριση την χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των σχεδίων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ). Σε περίπτωση πτυχίων του εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή επαγγελματική αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR- Common European Framework of 3 Reference for Languages). Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας γίνεται από πιστοποιητικά που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η πιστοποίηση γίνεται από πιστοποιητικά που είναι δεκτά από τον Α.Σ.Ε.Π.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ