Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήUncategorizedΠροσλήψεις 76 Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσλήψεις 76 Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων από τον οποίο ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 76

Προθεσμία εγγραφής: 12 Οκτωβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η EPSO θα διασφαλίσει ότι οι όροι υπό τους οποίους συμμετέχετε σε αυτές τις δοκιμασίες συνάδουν με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλες διεθνείς/ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές).

Φύση των καθηκόντων

Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η κατάρτιση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων, κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων, βέλτιστων πρακτικών και αποφάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η ερμηνεία και εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για την προστασία των αστυνομικών δεδομένων και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων της πολιτικής και της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους: Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα ενότητα θα ελεγχθούν με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων πριν από τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης. Επιπλέον, οι δηλώσεις που γίνονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ελεγχθούν με βάση τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πριν από την κατάρτιση του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων.

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα ενημερωθούν για την απόφαση που θα ληφθεί. Η EPSO θα ελέγξει κατά πόσο πληροίτε τους γενικούς όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, ενώ η εξεταστική επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους συμμετοχής σύμφωνα με τις ενότητες «Εκπαίδευση και κατάρτιση» και «Επαγγελματική πείρα» στην ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παράρτημα I.

1) Γενικοί όροι

 • Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
 • Να έχουν τακτοποιήσει τις τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
 • Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2) Ειδικοί όροι — γλώσσες

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στην αίτηση υποψηφιότητας. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

 • Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στο κέντρο αξιολόγησης.
 • Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δοκιμασία σχετικά με τον τομέα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και για τη δοκιμασία γενικών ικανοτήτων και σχετικών με τον τομέα ικανοτήτων στο κέντρο αξιολόγησης. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η επικοινωνία, μέσω της ατομικής μερίδας EPSO, μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται σε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους σε επίπεδο B2 ή υψηλότερο.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται κυρίως για την κάλυψη των αναγκών του ΕΕΠΔ, καθώς και άλλων τμημάτων των θεσμικών οργάνων που προσλαμβάνουν προσωπικό και τα οποία ασχολούνται με θέματα προστασίας δεδομένων.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν στον τομέα της προστασίας δεδομένων πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο C1, το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται για να προβαίνουν σε νομική ανάλυση σε μια από αυτές τις γλώσσες, τόσο προφορικά όσο και γραπτά.

Όσον αφορά την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, την έκδοση γνωμοδοτήσεων και συστάσεων, καθώς και τη διενέργεια επιθεωρήσεων, πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Σε εσωτερικό επίπεδο, ο ΕΕΔΠ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) εργάζονται κυρίως στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα: όλες οι συνεδριάσεις διεξάγονται στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα· τα ενημερωτικά σημειώματα, οι εκθέσεις, τα σχέδια εγγράφων, καθώς και όλες οι εξωτερικές συμβουλές συντάσσονται σε αυτές τις δύο γλώσσες.

Επίσης, όσον αφορά τις νομικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων που προσλαμβάνουν προσωπικό:

 • Οι υπάλληλοι που εργάζονται στον τομέα της προστασίας δεδομένων, μεταξύ άλλων σε μονάδες που ασχολούνται με νομικές υποθέσεις, στις νομικές υπηρεσίες και στα άλλα τμήματα των θεσμικών οργάνων παρέχουν νομικές συμβουλές τόσο εντός των οργάνων όσο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι συμβουλές, η καθοδήγηση, οι νομικές γνωμοδοτήσεις οι εκθέσεις, οι αναλύσεις, οι αποφάσεις και τα λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τους υπαλλήλους προστασίας δεδομένων, καθώς και τα έγγραφα που ελέγχουν, συντάσσονται γενικά στα αγγλικά ή στα γαλλικά.
 • Η επικοινωνία με τα κράτη μέλη πραγματοποιείται κυρίως στα αγγλικά, ενώ οι διοργανικές διαπραγματεύσεις και η επικοινωνία πραγματοποιούνται στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Οι διοργανικές συνεδριάσεις για αυτά τα θέματα διεξάγονται σε αυτές τις δύο γλώσσες και, συνεπώς, οι νομικοί σύμβουλοι και τα άλλα άτομα που συμμετέχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις πρέπει να κατέχουν την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα προκειμένου να παρακολουθούν τις συζητήσεις, να παρεμβαίνουν και να παρέχουν νομικές συμβουλές.
 • Όσον αφορά τα καθήκοντα στο πλαίσιο της εκδίκασης διαφορών, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος των εργασιών των νομικών υπηρεσιών και άλλων τμημάτων των θεσμικών οργάνων, όλα τα διαδικαστικά έγγραφα πρέπει να διαβιβάζονται στα δικαστήρια της ΕΕ τόσο στη γλώσσα της διαδικασίας όσο και στη γαλλική γλώσσα, η οποία έχει καθιερωθεί ως η γλώσσα εργασίας των δικαστηρίων της ΕΕ. Οι νομικές υπηρεσίες και τα άλλα τμήματα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε επαρκή αριθμό διοικητικών υπαλλήλων ικανών να ελέγξουν το γαλλικό κείμενο των διαδικαστικών εγγράφων πριν από την υποβολή τους στα δικαστήρια της ΕΕ. Εξάλλου, μέρος της νομολογίας του Γενικού Δικαστηρίου είναι διαθέσιμο μόνο στα γαλλικά και στη γλώσσα της διαδικασίας. Για να παρέχονται οι αναμενόμενες διεξοδικές νομικές έρευνες και συμβουλές υψηλής ποιότητας, οι νομικές υπηρεσίες και τα άλλα τμήματα πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό διοικητικών υπαλλήλων με άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Επομένως, η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, οι επιτυχούσες υποψήφιες και οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο C1 ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα μετά την πρόσληψή τους.

3) Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς φοίτησης , πιστοποιούμενες με τίτλο σπουδών/πτυχίο, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή κατάλληλη επαγγελματική πείρα πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα του διαγωνισμού, δηλαδή την ανάπτυξη πολιτικών προστασίας δεδομένων και/ή την εφαρμογή νομικού πλαισίου προστασίας δεδομένων.

Διαδικασία επιλογής

1) Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας , θα πρέπει:

 • να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2 για τις δοκιμασίες
 • τη γλώσσα 1 από οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· και
 • η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.
 • να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό
 • να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό (για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα)

Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα .

2)   Δοκιμασία σχετικά με τον τομέα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Εφόσον η αίτηση υποψηφιότητάς σας επικυρωθεί εμπρόθεσμα, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε δοκιμασία σχετικά με τον τομέα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO είτε εξ αποστάσεως. Εάν δεν σας δοθούν αντίθετες οδηγίες, πρέπει να κλείσετε ημερομηνία για τη δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ακολουθώντας τις οδηγίες που έχετε λάβει από την EPSO. Η EPSO θα σας προτείνει, κατά κανόνα, διάφορες ημερομηνίες για τη συμμετοχή στη δοκιμασία σε διάφορους τόπους. Εναλλακτικά, η EPSO μπορεί να αποφασίσει να σας προτείνει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στη δοκιμασία ηλεκτρονικά. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών.

Οι δοκιμασίες σχετικά με τον τομέα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή διοργανώνονται ως εξής:

ΔοκιμασίαΓλώσσαΕρωτήσειςΔιάρκειαΒαθμολόγησηΕλάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικές με τον τομέαΓλώσσα 240 ερωτήσεις60 λεπτά0 έως 40 μονάδες20/40

Η αποτυχία στη δοκιμασία αυτή συνεπάγεται αποκλεισμό, πράγμα που σημαίνει ότι για να προχωρήσετε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, πρέπει να λάβετε τουλάχιστον την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που αναφέρεται στον πίνακα ανωτέρω. Η βαθμολογία στη δοκιμασία αυτή συνυπολογίζεται με τη βαθμολογία των άλλων δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης κατά τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας.

3) Κέντρο αξιολόγησης

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτό το στάδιο είναι το πολύ τριπλάσιος του επιθυμητού αριθμού επιτυχόντων/επιτυχουσών υποψηφίων. Αν πληροίτε τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς σας και έχετε λάβει μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη δοκιμασία σχετικά με τον τομέα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα κληθείτε να υποβληθείτε (ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως), επί μία ή περισσότερες ημέρες, στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης. Εάν δεν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες, θα πρέπει να τηλεφορτώσετε σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών σας εγγράφων στην ατομική σας μερίδα EPSO. Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες θα περιλαμβάνονται στην επιστολή πρόσκλησης.

Δοκιμασίες:

α) Όπως περιγράφεται στους ακόλουθους πίνακες, οκτώ γενικές ικανότητες θα αξιολογηθούν μέσω δύο δοκιμασιών  — Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων και Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων Οι σχετικές με τον τομέα ικανότητες θα αξιολογηθούν μέσω μίας δοκιμασίας  — συνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα. Θα υποβληθείτε σε όλες αυτές τις δοκιμασίες στη γλώσσα 2 .

ΙκανότηταΔοκιμασία
1. Ανάλυση και επίλυση προβλημάτωνΕξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων
2. ΕπικοινωνίαΕξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων
3. Ποιοτική και αποτελεσματική εργασίαΕξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων
4. Μάθηση και ανάπτυξηΣυνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων
5. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωσηΕξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων
6. ΑνθεκτικότηταΣυνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων
7. Συνεργασία με άλλουςΣυνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων
8. ΗγεσίαΣυνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: Κάθε δεξιότητα βαθμολογείται μέχρι 10 μονάδες. Δεν υπάρχει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ανά δεξιότητα, ωστόσο πρέπει να έχετε συγκεντρώσει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία τουλάχιστον 40/80 συνολικά. Οι βαθμολογίες που συγκεντρώνονται στις εν λόγω δοκιμασίες λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

ΙκανότηταΔοκιμασίαΒαθμολόγησηΕλάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία
Ικανότητες σχετικές με τον τομέαΣυνέντευξη για θέματα σχετικά με τον τομέα0 έως 140 μονάδες70/140

Στη δοκιμασία της συνέντευξης για θέματα σχετικά με τον τομέα πρέπει να λάβετε τουλάχιστον την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που αναφέρεται στον πίνακα ανωτέρω για να προχωρήσετε στον διαγωνισμό. Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται στην εν λόγω δοκιμασία λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

β) Εάν δεν σας δοθούν αντίθετες οδηγίες, πρέπει να κλείσετε ημερομηνία για τις δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ακολουθώντας τις οδηγίες που έχετε λάβει από την EPSO. Η EPSO θα σας προτείνει, κατά κανόνα, διάφορες ημερομηνίες για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες και διαφορετικούς τόπους. Εναλλακτικά, η EPSO μπορεί να αποφασίσει να σας προτείνει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες ηλεκτρονικά. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών.

Οι δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή διοργανώνονται ως εξής:

ΔοκιμασίεςΓλώσσαΕρωτήσειςΔιάρκειαΒαθμολόγηση
Κατανόηση κειμένουΓλώσσα 120 ερωτήσεις35 λεπτά0 έως 20 μονάδες
Ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούςΓλώσσα 110 ερωτήσεις20 λεπτά0 έως 10 μονάδες
Κατανόηση αφηρημένων εννοιώνΓλώσσα 110 ερωτήσεις10 λεπτά0 έως 10 μονάδες

Δεν υπάρχει ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για αυτές τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι βαθμολογίες που συγκεντρώνονται στις εν λόγω δοκιμασίες λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής συνολικής βαθμολογίας.

4)   Εφεδρικός πίνακας προσλήψεων

Μετά την αντιπαραβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων με τις πληροφορίες που παρείχαν στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους, η εξεταστική επιτροπή θα καταρτίσει εφεδρικό πίνακα προσλήψεων  —μέχρι τη συμπλήρωση του επιθυμητού αριθμού επιτυχόντων υποψηφίων— με τους επιλέξιμους υποψήφιους και τις επιλέξιμες υποψήφιες που έλαβαν όλες τις ελάχιστες απαιτούμενες βαθμολογίες, καθώς και τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες, επί συνόλου 300 μονάδων, στη δοκιμασία σχετικά με τον τομέα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης. Τα ονόματα θα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

Ο εφεδρικός πίνακας προσλήψεων και τα φυλλάδια ικανοτήτων των επιτυχόντων/επιτυχουσών υποψηφίων, στα οποία παρέχονται πληροφορίες για τις ποιοτικές επιδόσεις τους από την εξεταστική επιτροπή, τίθενται στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για τις διαδικασίες πρόσληψης και τη μελλοντική εξέλιξη της σταδιοδρομίας κάθε υπαλλήλου. Η αναγραφή σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν συνεπάγεται ότι έχουν δικαίωμα ή εγγύηση πρόσληψης .

Ίσες ευκαιρίας και ειδικά μέτρα

Η EPSO προσπαθεί να εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης για όλους τους υποψήφιους και όλες τις υποψήφιες.

Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή λόγους υγείας που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητά σας να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες, παρακαλούμε να το αναφέρετε στην αίτηση υποψηφιότητάς σας και να ακολουθήσετε τη διαδικασία αίτησης ειδικών μέτρων στις δοκιμασίες επιλογής όπως περιγράφεται στις γενικές διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ που επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη (σημείο 1.3 Ίσες ευκαιρίες και ειδικά μέτρα).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ίσων ευκαιριών και τον τρόπο αίτησης ειδικών μέτρων θα βρείτε στον ιστότοπό μας (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities).

Τρόπος και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομική μερίδα EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο μία ατομική μερίδα για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO έως τις: 12 Οκτωβρίου 2021 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ