Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕυρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔΝέες προσλήψεις Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Νέες προσλήψεις Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Από το ΙΕΠ πραγματοποιείται πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τριάντα δύο (32) εμπειρογνώμονες για τις έξι συστάδες κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 12 με τίτλο «Επικαιροποίηση – εμπλουτισμός περιεχομένου και υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε./Β’ κύκλος)».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την περίοδο υποβολής τηςαίτησής τους είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο Κωδικό Θέσης. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. δεν δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής για το διάστημα που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος).

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους τους, απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχος αρμόδιος φορέας. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και απλό αντίγραφο της επίσημης μετάφρασής της.

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής-διδακτικής εμπειρίας.

3. Βεβαιώσεις επιστημονικού / ερευνητικού / επιμορφωτικού έργου (για όλες τις Συστάδες) και αποδεικτικά καλλιτεχνικού έργου (μόνο για τη Συστάδα 8: Καλές Τέχνες).

4. Βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει η παραλαβή του παραδοτέου (για τα Γ1α και Γ1β)
Κριτήρια αξιολόγησης του Δείγματος Μέγιστη Βαθμολογία (μόρια)

5. Δείγμα Διδακτικής Πρότασης
6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα


7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ/portfolio και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 30/11/2021 και ώρα 13:00 έως 13/12/2021 και ώρα 13:00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π..

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση: α) αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, β) συμφωνούν για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων τους, στο αρχείο του Ι.Ε.Π. για δέκα (10) χρόνια, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή ένστασής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ