Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕυρύτερο Δημόσιο και ΝΠΙΔΠρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Αριθμ. 59192 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 397/04.02.2021
Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε πέντε (5) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Το εξαμηνιαίο χρονικό διάστημα θα αρχίσει την 15η Μαρτίου 2021 και θα λήξει την 14η Σεπτεμβρίου 2021.

γ) Η Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα» μεριμνά για την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του φορέα, μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2021. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα», μόνο ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ye.ky11.prosopikou@elsyn.gr, εντός πέντε (5) ημερών (ημερολογιακών) από την ανάρτηση της σχετικής  πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου, γ) τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό), δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ε) τον βαθμό του πτυχίου τους, στ) τυχόν γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, πιστοποιούμενη από τίτλους σπουδών ή την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των δηλουμένων.
Επιπλέον, ο ασκούμενος δικηγόρος δηλώνει τη βαθμολογία όλων των εξαμήνων στο διοικητικό δίκαιο και τη διοικητική δικονομία.

δ) Η επιλογή των ασκουμένων και ισάριθμων επιλαχόντων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ονόματα των επιλεγέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου έως την 05η Μαρτίου 2021. Τα κριτήρια επιλογής είναι: α) ο βαθμός πτυχίου, σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των μαθημάτων που προαναφέρθηκαν και β) η γνώση ξένων γλωσσών.

Οι επιλεγέντες προσέρχονται στο Κεντρικό Κατάστημα του Δικαστηρίου (Τσόχα και Βουρνάζου 4, Αθήνα) την 15η Μαρτίου 2021, καταθέτουν στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα» (6ος όροφος, γραφείο 6.06) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους και αναλαμβάνουν καθήκοντα.

Όποιος επιλεγεί και δεν εμφανιστεί ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αρνείται να αναλάβει καθήκοντα, αποκλείεται. Στην περίπτωση αυτή καλείται υποψήφιος από τη λίστα επιλαχόντων (κατά σειρά), για να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αναλάβει καθήκοντα.

ε) Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου των παρουσιολογίων είναι ο Επίτροπος ή Προϊστάμενος Τμήματος της Υπηρεσίας Επιτρόπου τοποθέτησης του ασκούμενου δικηγόρου, τα οποία συγκεντρώνει σε εβδομαδιαία βάση και υποβάλει στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα». Με βάση τα παρουσιολόγια, θα καταβάλλεται η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

στ) Οι ασκούμενοι, με απόφαση του Προέδρου ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

i) Τοποθετούνται σε οργανωτικές μονάδες (ενδεικτικά γραμματείες τμημάτων ή κλιμακίων), προς υποβοήθηση του έργου τους.

ii) Επικουρούν τους δικαστικούς λειτουργούς στη μελέτη και προπαρασκευή των υποθέσεων καθώς και στην αναζήτηση ημεδαπής και αλλοδαπής νομοθεσίας ή νομολογίας και

iii) Είναι δυνατό να συντάσσουν περιλήψεις ή ευρετήρια νομολογίας και

iv) Μπορεί να ασκούν οποιοδήποτε άλλο καθήκον τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας στην οποία έχουν τοποθετηθεί ή από δικαστικό λειτουργό τον οποίον επικουρούν, που σχετίζεται με τα συνήθη καθήκοντα ενός ασκούμενου δικηγόρου.

ζ) Υπεύθυνος αξιολόγησης των ασκουμένων ορίζεται ο Επίτροπος ή Προϊστάμενος Τμήματος της Υπηρεσίας Επιτρόπου τοποθέτησης του ασκούμενου δικηγόρου. Οι ασκούμενοι οφείλουν να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας. Επίσης, έχουν καθήκον εχεμύθειας για τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τόσο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης όσο και μετά από τη λήξη αυτής.

ηΗ αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα (650,00) ευρώ μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό καταβάλλεται μέσω τραπέζης και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, θα καταβάλλεται δε κάθε μήνα.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ