Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤοπική ΑυτοδιοίκησηΝέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος με...

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος με μισθό 1.300 – 2.500€

Ο Δήμος Πειραιά θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα, και συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη της Πράξης, δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.

Να σημειωθεί ότι οι προσλήψεις θα γίνουν για την εκτέλεση του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η περιγραφή των θέσεων

Στην σχετική προκήρυξη αναφέρεται ότι οι θέσεις εργασίας που ζητούνται αφορούν:

 • Έναν (1) Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου – Συντονιστή Πράξης
 • Ένα (1) Υπεύθυνο ΤΠΕ
 • Ένα (1) Υπεύθυνο Δημοσιότητας
 • Ένα (1) Διοικητικό προσωπικό 

Αναλυτικά:

Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου – Συντονιστή Πράξης

Ο Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου θα φέρει την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου του έργου, της επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος και της καταγραφής τυχόν αποκλίσεων, την διαχείριση των αποκλίσεων (αξιολόγηση προβλημάτων / αποκλίσεων, λήψη μέτρων για την επίλυσή τους) και την τήρηση φακέλων / αρχείου έντυπου και ηλεκτρονικού σχετικά με την πιστοποίηση του Έντυπο: Ε.Ι.1_5 Έκδοση: 1η Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015 – 10 – φυσικού αντικειμένου.

Έχει επίσης την αρμοδιότητα για τις ενέργειες που αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία του Υποέργου 2 σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Πράξης, τον Αναπληρωτή του και τις Υπηρεσίες της αναθέτουσας. Επιπλέον φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 60.000,00€ και έως 2.500,00€ ανά ανθρωπομήνα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

Υπεύθυνος ΤΠΕ

Το στέλεχος αρμόδιο για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ως πρωτεύουσα υποχρέωση την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος. Ειδικότερα την ανάπτυξη, επέκταση και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος, ως διαδικτυακής πύλης της εισαγωγής και καταγραφής των δεδομένων της Πράξης (από την υλοποίηση του Υποέργου 2), συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών. Επίσης θα φέρει την ευθύνη διάθεσης ανοικτών δεδομένων και τήρησης των εκ του θεσμικού πλαισίου υποχρεώσεων για την προστασία των προσωπικών – ευαίσθητων δεδομένων.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 43.200,00€ και έως 1.800,00€ ανά ανθρωπομήνα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου)

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ο ένας από τους δύο τίτλους θα πρέπει να είναι Πληροφορικής)

Υπεύθυνος Δημοσιότητας

Ο Υπεύθυνος δημοσιότητας θα φέρει την ευθύνη για τις δράσεις της δημοσιότητας – δικτύωσης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου. Βασική εργασία του στελέχους αφορά στη σύνταξη του επικοινωνιακού πλάνου της Πράξης καθώς και η επικαιροποίηση του. Οι δράσεις δημοσιότητας – δικτύωσης λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς το αντικείμενο του έργου, αλλά έχουν καίριο ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του. Οι δράσεις δημοσιότητας αποσκοπούν στην γενική ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης έτσι ώστε να υπάρξει εξοικείωση και ενημέρωση του για την αξία της πρόληψης της υγείας. Οι δράσεις της δικτύωσης αποσκοπούν στη διασύνδεση των φορέων που υλοποιούν αντίστοιχες δράσεις.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 24.000€ και έως 1.000,00€ ανά ανθρωπομήνα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Διοικητικό προσωπικό 

Το διοικητικό στέλεχος φέρει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του έργου. Βασική εργασία του αποτελεί η παροχή διοικητικής υποστήριξης στα μέλη της Ομάδας Έργου, στις αρμόδιες Επιτροπές της Πράξης, στον Υπεύθυνο Έργο καθώς και στις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για θέματα και ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου του έργου. Τέλος θα φέρει την ευθύνη για τη τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου (διοικητικός, οικονομικός, φυσικού αντικειμένου) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου και τον Υπεύθυνο Έργου.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 31.200,00€ και έως 1.300,00€ ανά ανθρωπομήνα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου)

Απαιτούμενα Προσόντα: Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιθυμητά / Συνεκτιμώμενα προσόντα υποψηφίων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τη διαμόρφωση του πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

 1. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σπουδών για τον κωδικό 1.2.1 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 2. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σπουδών για τον κωδικό 1.2.2 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 3. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σπουδών για τον κωδικό 1.2.3 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 4. Η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ή ΑΕΙ / ΤΕΙ για τον κωδικό 1.2.4 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 5. Η γνώση ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 Αγγλικής). Μοριοδοτείται μόνο η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο ανά γλώσσα.
 6. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας) σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
 7. Η απόδειξη γνώσης χειρισμού H/Y για τους κωδικούς 1.2.1, 1.2.3 & 1.2.4 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
 8. Η επαγγελματική εμπειρία, σε συναφή κλάδο εργασίας, για τους κωδικούς 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 & 1.2.4.
 9. Η πρόταση (γραπτή) των υποψηφίων επί ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών της επιλεγόμενης θέσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr µε θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ, Υποέργο 1 «Συντονισμός και Παρακολούθησης της Πράξης» της Πράξης «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά»

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή ένστασής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ