Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΣΟΧΝέα προκήρυξη e-ΕΦΚΑ: 100 νέες προσλήψεις για 14 μήνες στην Αθήνα

Νέα προκήρυξη e-ΕΦΚΑ: 100 νέες προσλήψεις για 14 μήνες στην Αθήνα

Εκδόθηκε ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 100 άτομα και διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι προσλήψεις που θα γίνουν θα έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους» στον e-ΕΦΚΑ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει από αύριο, Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 (με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας). Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών και της εκτυπωμένης αίτησης πρωτότυπα υπογεγραμμένης ξεκινάει από αύριο, Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 και λήγει την Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2021 (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος της ταχυδρομικής αποστολής).

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά και τα απαραίτητα προσόντα

Η ειδικότητα που ζητείται στην προκήρυξη του e-ΕΦΚΑ είναι «ΠΕ  Συνεργατών», ενώ τα πτυχία που γίνονται δεκτά για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι τα εξής:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης
 • Επιπλέον γίνονται δεκτά τα πτυχία Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)
 • Δεκτά γίνονται και τα Πτυχία Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

Επιπλέον, απαραίτητα για την πρόσληψη στον e-ΕΦΚΑ είναι τα εξής:

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων

Για την κατάθεση της αίτησης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, που διαθέτουν, να επιλέξουν «Αίτηση Σ.Μ.Ε. e-ΕΦΚΑ» και να την συμπληρώσουν.

 • Τα στοιχειά 1-6 είναι προσυμπληρωμένα και δεν μεταβάλλονται.
 • Στην περίπτωση που ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και e-mail) έχουν μεταβληθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αλλάξουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα στοιχεία που επιθυμούν. Η ενέργεια αυτή δεν θα μεταβάλει τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.
 • Στο πεδίο Ιθαγένεια, σε περίπτωση που επιλεγεί «χωρίς ελληνική ιθαγένεια» πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο «πιστοποιητικό ελληνομάθειας».
 • Στον τίτλο σπουδών καταχωρείται ο βαθμός πτυχίου, όπως αποτυπώνεται στο πτυχίο είτε σε δεκαδική είτε σε κλασματική μορφή (μόνο μία από τις δύο μορφές).
 • Σε περίπτωση που συμπληρώσετε μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό και θέλετε να το αφαιρέσετε, πρέπει να σβήσετε τον τίτλο του πτυχίου και αυτομάτως αποεπιλέγεται.
 • Με την επιλογή της αποθήκευσης εμφανίζεται το μήνυμα «η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς» και ο/η υποψήφιος/α θα λάβει αύξοντα αριθμό της αίτησης.
 • Μετά την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα και να έχετε πρόσβαση σε αυτήν με τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων, μέσω της επιλογής «Διόρθωση», όσο είναι ενεργή η περίοδος υποβολών. Μόλις λήξει η περίοδος υποβολής, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την αίτησή σας χωρίς να μπορείτε να την τροποποιήσετε.
 • Η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σταλεί στα γραφεία, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται πρέπει να είναι πλήρη).
 • Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δέκτες και αυτομάτως τίθενται στον πίνακα απορριπτέων.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν ακολουθεί ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών δεν γίνονται δέκτες και αυτομάτως τίθενται στον πίνακα απορριπτέων.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τον σύνδεσμο υποβολή αίτησης και, στη συνέχεια, να εκτυπωθεί, να υπογραφεί με φυσική υπογραφή και να σταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Ακαδημίας 22 (4ος όροφος),
Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα, όπου στο φάκελο θα αναγράφεται ως θέμα: «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ.: ΣΜΕ1/2021 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή ένστασής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ