Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιοΠροσλήψεις 70 Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων...

Προσλήψεις 70 Διοικητικών Υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση δύο εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων, από τους οποίους κυρίως η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) και η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την εν λόγω διαδικασία επιλογής.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

 1. Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: 45
 2. Κεκτημένο του Σένγκεν: 25

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η EPSO θα διασφαλίσει ότι οι όροι υπό τους οποίους συμμετέχετε σε αυτές τις δοκιμασίες συνάδουν με τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών δημόσιας υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και άλλες διεθνείς/ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Μαΐου 2021 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Φύση των καθηκόντων

Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων σε αυτόν τον τομέα του διαγωνισμού θα αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Οι εμπειρογνώμονες που θα προσληφθούν θα αναλάβουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων τεχνικής υποστήριξης, με σκοπό τη στήριξη διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, στους ακόλουθους τομείς:

 • Δημόσια διοίκηση
 • Δικαστικό σύστημα
 • Χρηματοπιστωτικός τομέας
 • Υπηρεσία δημοσίων εσόδων
 • Διαχείριση δαπανών
 • Επιχειρηματικό πλαίσιο
 • Τομέας της ενέργειας και του κλίματος
 • Περιβαλλοντικός τομέας
 • Τομέας της εκπαίδευσης
 • Τομέας της υγείας
 • Συστήματα κοινωνικής πρόνοιας
 • Ψηφιοποίηση

Ως εμπειρογνώμονας σε θέματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και να επιδείξετε υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους τομείς/κλάδους. Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε την ικανότητά σας να παρέχετε συμβουλές και υποστήριξη στις δημόσιες διοικήσεις για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων.

Κεκτημένο του Σένγκεν

Το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων σε αυτόν τον τομέα του διαγωνισμού θα αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι εμπειρογνώμονες που θα προσληφθούν θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν συναφή εμπειρογνωσία και συναφείς νομικές, στρατηγικές ή πρακτικές γνώσεις, και θα αναλάβουν την ευθύνη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης του κεκτημένου του Σένγκεν στα κράτη μέλη, με σκοπό την ενίσχυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και πλαισίου πολιτικής, στους ακόλουθους τομείς/κλάδους εμπειρογνωσίας:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
 • Διαχείριση των εξωτερικών συνόρων
 • Αστυνομική συνεργασία στον τομέα της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν
 • Πολιτική για τις θεωρήσεις
 • Συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας για τα σύνορα, τη μετανάστευση και την ασφάλεια, για τη διαλειτουργικότητά τους και για την αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων
 • Τομέας διαχείρισης της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής

Ως «εμπειρογνώμονας Σένγκεν», θα πρέπει να είστε σε θέση να αναλάβετε αμέσως καθήκοντα και να επιδείξετε υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους τομείς/κλάδους. Θα πρέπει να είστε σε θέση να παρέχετε συμβουλές και υποστήριξη, συχνά εντός αυστηρών προθεσμιών, για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της πολιτικής στο πλαίσιο πιθανών μεταρρυθμίσεων του κεκτημένου του Σένγκεν.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων σας, θα καλείστε να πραγματοποιείτε συχνές αποστολές στα κράτη μέλη για τη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων ή να συμμετέχετε σε συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:
1) Γενικοί όροι
— Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
— Να έχουν τακτοποιήσει τις τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
— Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2) Ειδικοί όροι — γλώσσες
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στην αίτηση υποψηφιότητας. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:
— Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
— Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επιλογή βάσει τίτλων («Talent Screener» — Αξιολογητής Ταλέντου) και για τις δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.
Η επικοινωνία, μέσω της ατομικής μερίδας EPSO, μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται σε μία από τις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους σε επίπεδο B2 ή υψηλότερο.
Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.
Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώνεται για την κάλυψη των αναγκών της ΓΔ REFORM και της ΓΔ HOME. Για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω, οι επιτυχόντες υποψήφιοι που προσλαμβάνονται σε αυτές τις Γενικές Διευθύνσεις πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Κατά την επικοινωνίας τους με άλλα θεσμικά όργανα, η ΓΔ REFORM και η ΓΔ HOME χρησιμοποιούν επίσης ως επί το πλείστον τις δύο αυτές γλώσσες:
— Η αγγλική και η γαλλική είναι οι κύριες γλώσσες όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού των εν λόγω γενικών διευθύνσεων, τις εσωτερικές συνεδριάσεις ή τις εσωτερικές δραστηριότητες κατάρτισης. Η αγγλική χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για την πραγματοποίηση αναλύσεων, την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και τη σύνταξη δημοσιεύσεων, εκθέσεων και νομοθετικών προτάσεων. Το προσωπικό εκπονεί επίσης ενημερωτικά σημειώματα και ομιλίες κυρίως στην αγγλική γλώσσα.
— Η αγγλική και η γαλλική είναι οι κύριες γλώσσες που χρησιμοποιούνται από αυτές τις δύο Γενικές Διευθύνσεις σε συνεδριάσεις με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, σε διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις και σε διαδικασίες ελέγχου·
— Οι εσωτερικές δραστηριότητες κατάρτισης των νεοπροσλαμβανόμενων μελών του προσωπικού πραγματοποιούνται επίσης στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.
Το προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής και της γαλλικής, για παράδειγμα για εργασίες ανά χώρα· η γνώση άλλων γλωσσών θεωρείται πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι επιτυχόντες υποψήφιοι και υποψήφιες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο B2 προκειμένου να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σχετικό τμήμα της ανακοίνωσης και στο παράρτημα Ι και να είναι σε θέση να αναλάβουν καθήκοντα αμέσως μετά την πρόσληψή τους.

3) Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα
Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τετραετούς διάρκειας, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα του επιλεγέντος τομέα ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενο από τουλάχιστον επταετή επαγγελματική πείρα που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα του επιλεγέντος τομέα.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ