Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιοΑναπληρωτές και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πλήρης λίστα των δικαιολογητικών που θα χρειαστούν

Αναπληρωτές και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πλήρης λίστα των δικαιολογητικών που θα χρειαστούν

Από την ΔΙΔΕ Β’ Αθήνας

Πλήρη λίστα με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι αναπληρωτές για ανάληψη υπηρεσίας δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται στις σχολικές μονάδες για ανάληψη υπηρεσίας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία
 2. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις (ΑΔΑ :Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) – που έχουν εκδοθεί μετά την 1η/08/2022

α) ψυχιάτρου και

β) παθολόγου ή γενικού ιατρού

δημοσίου είτε ιδιωτών στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά ή υποστηρικτικά καθήκοντα. (όπως προβλέπονται από τη ρύθμιση του νόμου 4210/2013 με την οποία καταργήθηκε η πιστοποίηση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές) .

Η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και για την ένταξη των αναπληρωτών στο σύστημα μισθοδοσίας.

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Μ.Κ. (ΑΔΚΥ) προηγούμενου έτους ή απόφαση κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο(Μ.Κ)
 3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται και επίσημη μετάφραση του τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, καθώς και αντίγραφο Πράξης αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε.

 1. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 1Α ,1Β): για μη ύπαρξη κωλυμάτων διορισμού και για μισθολογική εξέλιξη
 2. Βεβαίωση απογραφής από e-ΕΦΚΑ (όπου περιέχει ΑΦΜ-ΑΜΙΚΑ-ΑΜΚΑ)
 3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου όπου θα αναγράφεται καθαρά ο Αριθμός Λογ. Τράπεζας με το ΙΒΑΝμε πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄(για τους άντρες) , εφόσον υπάρχει– σε κάθε άλλη περίπτωση αναζητείται αυτεπάγγελτα.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για το επίδομα τέκνου). Στη περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 24 ετών) ή υπηρετούντων τη στρατιωτική θητεία , ο/η εκπ/κός προσκομίζει πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης .
 6. Για αναγνώριση προϋπηρεσίας (υπόδειγμα 2Α,2Β) :Φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων προϋπηρεσίας , ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση με ημερομηνία την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, με επισυναπτόμενα :

α)το συγκεντρωτικό έντυπο από τον ΟΠΣΥΔ και β) την βεβαίωση προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2021-2022 δημόσιας εκπ/σης εάν υπάρχει

γ)Οποιαδήποτε άλλη προϋπηρεσία που δεν αναγράφεται στον ΟΠΣΥΔ παρακαλούμε να κατατεθεί και αυτή επισυναπτόμενη στην αίτησή του και

δ) Επίσης στην σχετική αίτηση επισυνάπτει και τις βεβαιώσεις από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία μπορούν να συμπεριλαμβάνουν παραπάνω από ένα σχολικό έτος δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ιδιωτικό.

Δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε σχολεία της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας έως και το σχολικό έτος 2019-2020 (σύμφωνα με το αρ 180 του ν 4823/2021 Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων …)

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του φορέα απασχόλησης για μισθολογική εξέλιξη, θα πρέπει σε αυτές να αναγράφονται:

 • οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης
 • η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε (π.χ ΠΕ-70 Δασκάλων)
 • η σχέση εργασίας (είδος σύμβασης, πχ. Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)
 • το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) και το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο)
 • η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών (π.χ 9 μήνες και 15 ημέρες) .

α) Για προϋπηρεσία σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ), βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα και αν αυτός υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου.

β) Για προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε σχολεία της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης αρκεί το έντυπο του ΟΠΣΥΔ.

Προϋπηρεσίες που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν προσμετρούνται για μισθολογική εξέλιξη.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών για μισθολογική κατάταξη, χωρίς τις απαιτούμενες βεβαιώσεις.

Τα σχετικά ένσημα σε φωτοαντίγραφα αυτών ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η παραπάνω προϋπηρεσία ήσασταν ασφαλισμένος/η. (Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015)

 1. Αίτηση για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου με ημερομηνία την ημέρα της ανάληψή του/της εκπ/κου, (υπόδειγμα3Α,3Β): Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου (σε περίπτωση που υπάρχει), και όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. (Αν δεν υπάρχει αριθμητική βαθμολογία στον τίτλο σπουδών, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση-πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας). Επίσης, φωτοαντίγραφο του προγράμματος σπουδών.

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται και επίσημη μετάφραση του τίτλου από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, καθώς και αντίγραφο Πράξης αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε.

 1. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον επικουρικό πίνακα Ειδικής Αγωγής)
 2. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας..) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί
 3. Όσοι/όσες εκπ/κοί ανπαπληρωτές/τριες και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν έχουν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου και έχουν τέκνο κάτω των 2 ετών έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση (για χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου) επισυνάπτοντας και Υπ Δήλωση περι μη χρήση της άδειας από τον/την σύζυγο εκπ/κό ανπαπληρωτή/τρια και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.
 4. Παρακαλούμε να καταθέσουν αίτηση όσοι εκπ/κοί αναπληρωτές/τιες και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ επιθυμούν ,έχουν συμπληρώσει 72 μήνες προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου.
 5. Για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου συμπλήρωση ΑΊΤΗΣΗΣ (υποδείγματα 4, 4Α,4Β,)

και αντίστοιχης Υπ . Δήλωση (Υπόδειγμα 4γ)

Σε ότι αφορά τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου την αίτηση καταθέτουν στην ΠΔΕ Αττικής

 1. `Ψηφιακό πιστοποιητικό covid-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση εμβολιαμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (Rabit test- PCR test) η οποία εκδίδεται α) μεσω gov.gr-ΕΨΠ ή β) από ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική σας επιβάρυνση.
 2. Όσοι έχουν κάνει χρήση της γονικής άδειας σύμφωνα με το Ν.4808/2021 να προσκομίσουν την απόφαση χορήγησης της άδειας και
 3. Για όσους επιθυμούν χορήγηση της γονικής άδειας σύμφωνα με το Ν.4808/2021 να ενημερώνουν μετά από κατάθεση αίτησης την Δ/νση μας ένα μήνα πριν την χορήγηση της αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση.

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (αν απαιτείται)
 2. Ταυτότητα μέλους/βεβαίωση ιδιότητας μέλους συλλόγου ή κλάδου(αν απαιτείται)
 3. Βεβαίωση παιδαγωγικής επάρκειας(αν απαιτείται)

ΠΡΟΣΟΧΗ!:

Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) που:

 1. βρίσκονται σε άδεια κύησης ή λοχείας (όχι όσες εγκυμονούν, μόνο όσες είναι ήδη σε άδεια)
 2. δικαιούνται και επιθυμούν να κάνουν χρήση της άδειας μητρότητας

για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, φέροντας μαζί τους ΟΛΑ τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει επιπλέον να προσκομήσουν :

 • Οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια κύησης πρέπει να έχουν μαζί τους γνωμάτευση θεράποντος ιατρού όπου θα αναγράφεται η ΠΗΤ (πιθανή ημερομηνία τοκετού, ή την αντίστοιχη απόφαση του ΙΚΑ).
 • Οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια λοχείας πρέπει να έχουν μαζί τους την απόφαση του ΙΚΑ που αναφέρει το ακριβές διάστημα της άδειας.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη, καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι τόσο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. & την Ε.Δ.ΕΛ. όσο και έλεγχοι γνησιότητας.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ