Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιοΠυροσβεστική Ακαδημία: Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις για 150 θέσεις

Πυροσβεστική Ακαδημία: Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις για 150 θέσεις

Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει προκηρύξει διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών, στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.), προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την Πυροσβεστική Ακαδημία έχει λάβει παράταση έως και την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021, έως ώρα 14:00, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 150 θέσεις εργασίας και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

  • Πληροφορικής και Επικοινωνιών – 38 θέσεις
  • Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) – 43 θέσεις
  • Μετεωρολογίας – 19 θέσεις
  • Νομικής – 18 θέσεις
  • Οικονομικών – 32 θέσεις

Να σημειωθεί πως οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στην προκήρυξη θα υποβληθούν σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS),γραπτές εξετάσεις καθώς και σε ατομική συνέντευξη.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Επικοινωνιών ή Ηλεκτρονικού ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της χώρας ή ισότιμου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.

Μηχανικοί, περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.

Μετεωρολόγοι, περιλαμβάνονται κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.

Νομικοί, περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομικού Τμήματος της χώρας ή ισότιμου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους είναι τα ακόλουθα:

α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα (Α) όπου οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 38/2021(Α’ 97) και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, iν) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους,

γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75).

δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

  • Ειδικά οι υποψήφιοι της ειδικότητας Μετεωρολόγου υποβάλλουν υποχρεωτικά, πλέον του βασικού τίτλου σπουδών, αντίγραφο Διδακτορικού τίτλου σπουδών ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.Δ.Ε., οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση χρονικής διάρκειας αυτού, εφόσον δεν αναγράφεται στο Δίπλωμα.

ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: αα. επεξεργασίας κειμένων, ββ. υπολογιστικών φύλλων, γγ. υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το Παράρτημα (Β).

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, την πλήρη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή ένστασής σας, την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: info@diorizomai.gr ή μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook.

diorizomai.gr
diorizomai.gr
Ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην ανεύρεση καθημερινών ευκαιριών για διορισμό στο αντικείμενό σας με συνεχείς προσθήκες θέσεων εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ